i'm straight i'm not gay这句话中文最近意思?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2021/10/16 23:25:37

i'm straight i'm not gay这句话中文最近意思?
i'm straight i'm not gay
这句话中文最近意思?

i'm straight i'm not gay这句话中文最近意思?
我是异性恋,我不是男同性恋
UGLY BETTY,FRIENDS里都有出现~

我坦诚地说,我不是男同性恋。

坦白说,我不是同性恋

坦白地说,我不是男同性恋。